Svara på enkäten från projektet Gen Z – Agency: Mobilizing young people to strengthen Nordic rural areas. Projekt leds av Nordregio och finansieras av Nordiska ministerrådet.

Ungdomspanelen i projektet har tagit fram en undersökning baserad på nyckelteman som de har identifierat som viktiga att tänka på när en vill säkerställa att unga vill bo eller flytta till, alternativt återvända till landsbygden i Norden. För att förankra detta ytterligare, ber vi unga att dela med sig av sina tankar om vad som gör landsbygden till en plats för unga att frodas. Dessa kommer att bidra till att forma utvecklingen av policyrekommendationer som vi vill presentera för nordiska ministrar, Nordiska ministerrådet och viktiga beslutsfattare och beslutsfattare på nationella, regionala och lokala myndigheter.

Undersökningen efterfrågar inte personlig information, såsom namn eller e-post, och lagrar ingen information som personligen kan identifiera svararna. Enkätfrågorna berör inte känsliga ämnen och alla svar är konfidentiella. Forskningsinstitutet Nordregio ansvarar för insamlad data och kommer att övervaka dataanalysen och spridningen.

Enkäten är öppen till 12 juni 2023:

Länk till enkäten finns här

Mer information om projektet finns här